0

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Today Press

του Φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου

(g.christopoulos@mental.gr)

POS παντού. Σε ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα. Ισχύει ήδη από 1η Ιανουαρίου – Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη δήλωση επαγγελματικών λογαριασμών – Τι είναι το σύστημα IRIS και πώς λειτουργεί.  

Στην Today Press, παρουσιάζουμε έναν εύχρηστο οδηγό με όσα πρέπει να γνωρίζετε οι υπόχρεοι τερματικού POS για να αποφύγετε τα πρόστιμα. Πριν δούμε όλα τα νέα δεδομένα, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πως δεν πρέπει να συγχέουμε τα POS (μέσα πληρωμής με κάρτα), τόσο με την αναβάθμιση των  Ταμειακών μηχανών -επικρατεί η ονομασία Φορολογικών  Ηλεκτρονικών Μηχανισμών, Φ.Η.Μ.-, όσο και με το ζήτημα της διασύνδεσής τους με EFT/POS.

Ως EFT/POS (Electronic Funds Transfer at the Point of Sale), ορίζεται η ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων στο σημείο πώλησης.

Επισημάνσεις σχετικά με τους ΚΑΔ και τα μέσα πληρωμής με κάρτα:

Ο καθορισμός των υπόχρεων στην παραπάνω ΚΥΑ γίνεται βάσει του τετραψήφιου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως προκύπτει από την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων, και δεν σχετίζεται με τη δηλούμενη στις φορολογικές αρχές κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης.

Ως τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα προς εκπλήρωση της οριζόμενης υποχρέωσης νοούνται όλες οι διαθέσιμες συσκευές (πχ. ασύρματο και ενσύρματο τερματικό POS, mobile POS), μέθοδοι και εφαρμογές (πχ. Virtual POS) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποδοχή καρτών, τόσο με φυσική παρουσία κάρτας, όσο και χωρίς φυσική παρουσία κάρτας (πωλήσεις εξ’ αποστάσεως).

Υπόχρεοι απόκτησης τερματικού POS :

Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι η υποχρέωση για POS αφορούν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ελεύθεροι επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρίες), όταν πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά σε καταναλωτές («πληρωτές»), οι οποίοι δεν εμπίπτουν και δεν ασκούν εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα» (Δηλαδή για συναλλαγές Β2C, όπου η πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσίας γίνεται  σε ιδιώτες  – καταναλωτές.  Και επομένως τα POS έχουν να κάνουν μόνο με τον καταναλωτή, μόνο με τον πολίτη.

Μη υπόχρεοι απόκτησης τερματικού POS  – εξαιρέσεις: 

Συνεπώς εν όψει των παραπάνω, η υποχρέωση απόκτησης τερματικού POS και  αποδοχή πληρωμών IRIS, online payments δεν αφορά δικαιούχους πληρωμής (ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρίες) που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά σε άλλες επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) που δρουν στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (Β2Β συναλλαγές).

Επίσης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 της ΚΥΑ, από τους δικαιούχους πληρωμής με ηλεκτρονικά μέσα βάσει της ΚΥΑ εξαιρούνται:

α) τα άτομα με αναπηρία όρασης με πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, και

β) τα μηχανήματα αυτόματης πώλησης προϊόντων έως και την 31.12.2024.

Σύνδεση με επαγγελματικό λογαριασμό:

Υπόχρεοι σε επαγγελματικό λογαριασμό είναι τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα με ΚΑΔ, είτε κύριας είτε δευτερεύουσας, που περιλαμβάνεται στη λίστα της με αριθμ. 45231/2017 ΚΥΑ όπως αντικαταστάθηκε εξ ολοκλήρου με την ως άνω ΚΥΑ 119899/13.12.2023., και οι οποίοι αποδέχονται συναλλαγές από πληρωτές οι οποίοι δρουν για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα (Β2C συναλλαγές). Οι ίδιοι είναι φυσικά και υπόχρεοι POS με την ίδια απόφαση.

Έτσι παράλληλα με την υποχρέωση για τα POS, η απόφαση ορίζει ότι « Οι δικαιούχοι πληρωμής» (το φυσικό ή νομικό πρόσωπο) αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα πληρωμών, υποχρεούνται να συνδέσουν τον επαγγελματικό τους λογαριασμό με σύστημα άμεσων πληρωμών, από λογαριασμό σε λογαριασμό, όπως την υπηρεσία I.R.I.S. online payments, κατά την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής που πραγματοποιούν πληρωτές», όπως επίσης να δέχονται άμεση πληρωμή από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο τους το ζητήσει. «Δηλώνουν ηλεκτρονικά έναν (1) ή περισσότερους επαγγελματικούς λογαριασμούς στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr) με τη χρήση των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν οι χρήστες για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την έναρξη άσκησης δραστηριότητας που υπάγεται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας».

Επισημαίνεται ότι υποχρέωση δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού υπάρχει και στην περίπτωση που διενεργούνται Β2Β συναλλαγές παράλληλα με B2C συναλλαγές.

Δεν είναι υπόχρεοι σε δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού, ακόμη και αν έχουν ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στη λίστα της με αριθμ. 45231/2017 ΚΥΑ, οι δικαιούχοι πληρωμής που συναλλάσσονται με πληρωτές οι οποίοι δρουν στο πλαίσιο της εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής τους δραστηριότητας (Β2Β συναλλαγές).

Πρόστιμα: 

H μη δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και η μη υποβολή δήλωσης διόρθωσης, προς συμμόρφωση, από τους υπόχρεους, στις περιπτώσεις απενεργοποίησης επαγγελματικού λογαριασμού, (σημ. νοείται ως μη δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού) επισύρει για τους υπόχρεους διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ. 

Για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού στον διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., επιβάλλεται στους υπόχρεους διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ.

Για την μη αποδοχή πληρωμών με κάρτα ή άλλα μέσα πληρωμής επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ εντός 5 ημερών από τη παράβαση. 

Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου της παρούσης υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της,

Πινακίδα -ενημέρωση καταναλωτών:

Οι δικαιούχοι πληρωμής, οι οποίοι αποδέχονται κάρτες πληρωμών, θα πρέπει να έχουν αναρτημένη σε εμφανές μέρος στο ταμείο ή τα ταμεία της επιχείρησης, σχετική πινακίδα που να γνωστοποιεί την δυνατότητα εξόφλησης της αγοράς αγαθών ή της λήψης υπηρεσιών με την χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών.

Επίσης, στην είσοδο του καταστήματος πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή τρόπο τα συγκεκριμένα συστήματα καρτών πληρωμής τα οποία δέχεται κάθε επιχείρηση λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών.

Το πρόστιμο για τη μη ανάρτηση πινακίδων για τη χρήση καρτών ανέρχεται στα 1.000 ευρώ.

Προθεσμίες: 

Προθεσμία μέχρι τις  29 Φεβρουαρίου 2024  για να εγκαταστήσουν μηχανήματα POS έχουν όλοι οι κλάδοι της λιανικής με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Κώστα Σκρέκα και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Χάρη Θεοχάρη.

Η παράταση κατά έναν μήνα χορηγείται με τροποποίηση προηγούμενων αποφάσεων περί των «Ρυθμίσεων για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα και άλλα μέσα πληρωμών», όπως προβλέπει ο νόμος. Η τελευταία κοινή απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, παρατείνει το διάστημα προσαρμογής και συμμόρφωσης των υπόχρεων για την αποδοχή όλων των μέσων πληρωμής έως τις 29.2.2024.

Προσοχή: Οι υπόχρεοι με ΚΑΔ του άρθρου 1 που ήδη υποχρεούνταν να διαθέτουν τερματικά αποδοχής καρτών ή/και επαγγελματικό λογαριασμό κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, συνεχίζουν να έχουν την υποχρέωση αυτή.

Επίσης, σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, η ΚΥΑ ορίζει ότι για το χρονικό διάστημα από 01.02.2024 έως και 01.04.2024 αναστέλλεται κατ’ εξαίρεσιν η επιβολή προστίμου στους νέους υπόχρεους, εφόσον είναι σε θέση να αποδείξουν με επίσημα παραστατικά ότι έχουν προμηθευτεί τερματικά αποδοχής καρτών (POS) έως και 29.02.2024 και τελούν εν αναμονή προς εγκατάσταση στην επιχείρησή τους.

============================================================

Διασύνδεση ταμειακών μηχανών με POS: 

Η υποχρέωση της διασύνδεσης αφορά στις οντότητες που εκδίδουν λογιστικά στοιχεία μέσω Φ.Η.Μ. (Φ.Τ.Μ., Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., Α.ΔΗ.Μ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α’ 251) και ταυτόχρονα έχουν την υποχρέωση χρήσης EFT POS.  

Η διασύνδεση αφορά τρία συστήματα: Φ.Η.Μ, EFT/POS και ΠΑΡΟΧΟYΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (BANK).

Συγκροτείται ομάδα εργασίας:

Προκειμένου να μην υπάρξουν καθυστερήσεις, με απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών συγκροτήθηκε ειδική Ομάδα Εργασίας για την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου «Διασύνδεση Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών με συστήματα (POS) και με την Α.Α.Δ.Ε.».

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης και μέλη ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, στελέχη του ΥΠΕΘΟ, της ΑΑΔΕ και εκπρόσωποι του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ), του Συνδέσμου Εισαγωγέων & Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων Λιανικών Πωλήσεων, των παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών – Μέσων Πληρωμών και του Σωματείου Καταστηματαρχών Μηχανών Γραφείου και επισκευών.

Η ειδική ομάδα θα παρακολουθεί την υλοποίηση του έργου και ο πρόεδρός της θα έχει τη δυνατότητα να ζητά πληροφορίες και στοιχεία και από φορείς που δεν συμμετέχουν στην Επιτροπή και να καλεί στις συνεδριάσεις και εκπροσώπους άλλων υπηρεσιών ή φορέων, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

ΑΑΔΕ: Οι τελευταίες κινήσεις για τη διασύνδεση POS με Ταμειακά Συστήματα –  Χρονοδιάγραμμα διασύνδεσης POS ΦΗΜ:        

 

Προθεσμία μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2024  για να εγκαταστήσουν μηχανήματα pos έχουν όλοι οι κλάδοι της λιανικής με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Κώστα Σκρέκα και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Χάρη Θεοχάρη.

Η παράταση κατά έναν μήνα χορηγείται με τροποποίηση προηγούμενων αποφάσεων περί των «Ρυθμίσεων για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα και άλλα μέσα πληρωμών», όπως προβλέπει ο νόμος. Η τελευταία κοινή απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, παρατείνει το διάστημα προσαρμογής και συμμόρφωσης των υπόχρεων για την αποδοχή όλων των μέσων πληρωμής έως τις 29.2.2024.

Καταληκτικές ημερομηνίες αναβάθμισης ταμειακών μηχανών και διασύνδεσης με τα POS:

Η ΑΑΔΕ ενημερώνει κάθε Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών για την ολοκλήρωση της αναβάθμισης του συνόλου των POS που διαθέτουν, με τρεις τρόπους:

  1. μεσω email
  2. μεσω σχετικής ειδοποίησης στην εφαρμογή “Τα Μηνύματά μου” στην ψηφιακή πύλη myAADE
  3. με σχετική ένδειξη στα “Στοιχεία Μέσων Πληρωμών (EFT/POS)” στην εφαρμογή “Στοιχεία Επιχείρησης

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται, εντός 30 ημερών από την ενημέρωσή τους και το αργότερο έως τις 29/2/2024, να αναβαθμίσουν την ταμειακή μηχανή τους, εφόσον απαιτείται, και να ολοκληρώσουν τη διασύνδεση με τα POS τους, καλώντας πιστοποιημένο τεχνικό ΦΗΜ.

Αντί της αναβάθμισης των υφιστάμενων POS τους, oι επιχειρήσεις μπορούν να δηλώσουν στο Μητρώο POS, το αργότερο έως τις 29/02/2024, ότι προτίθενται να τα αντικαταστήσουν με νέα, ήδη εναρμονισμένα με τις προδιαγραφές της ΑΑΔΕ.

Σε κάθε περίπτωση, και ανεξάρτητα από το χρόνο στον οποίο θα λάβουν ατομική ειδοποίηση, οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την διασύνδεση των ταμειακών συστημάτων με τα POS τους ή να έχουν αποκτήσει νέα συστήματα που πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές το αργότερο μέχρι τις 29/2/2024.

——————————————————–

Σύστημα IRIS: Τι είναι και πώς λειτουργεί

To IRIS είναι μια υπηρεσία πληρωμών (IRIS Online Payments), που υποστηρίζεται από την εταιρεία ΔΙΑΣ (μέτοχοι είναι η Τράπεζα της Ελλάδος και οι τράπεζες) και δίνει τη δυνατότητα για άμεσες μεταφορές χρημάτων μέσω κινητού τηλεφώνου εντός Ελλάδας εντελώς δωρεάν, για ποσά έως 500 ευρώ και να κάνετε πληρωμές σε ηλεκτρονικά καταστήματα με σάρωση QR code.

Η διαδικασία μεταφοράς χρημάτων ολοκληρώνεται εντός λίγων δευτερολέπτων και ο δικαιούχος της πληρωμής ενημερώνεται άμεσα ως προς την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ο χρήστης διατηρεί την ευελιξία να αποστείλει το ποσό από την τράπεζα και τον λογαριασμό της επιλογής του. Το ημερήσιο όριο συναλλαγών είναι 500€.

You may also like

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Ειδήσεις