0

Ζημίες μετά από φόρους ύψους 105,4 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Attica Bank στη χρήση 2021. Επίσης, παρουσίασε αύξηση κατά 4,7% των εσόδων από λειτουργικές δραστηριότητες (μη συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων), σε σχέση με τη συγκριτική χρήση.

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε 1,66 δισ. ευρώ. Η πιστωτική επέκταση (νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις) για τη χρήση ανήλθαν σε 361 εκατ. ευρώ περίπου, εκ των οποίων 334 εκατ. αφορούν την επιχειρηματική τραπεζική και 27,1 εκατ. τη λιανική τραπεζική και η οποία αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω τα επόμενα τρίμηνα ως αποτέλεσμα της στρατηγικής της τράπεζας για χρηματοδότηση επενδύσεων κυρίως στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών και του τουρισμού.

Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα παρέμεινε μηδενική στο τέλος του 2021 από 155 εκατ. ευρώ το 2020.

Την 31.12.2021, το λογιστικό υπόλοιπο των καταθέσεων ανήλθε σε 2,92 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας περαιτέρω αύξηση κατά περίπου 120 εκατ. ευρώ και 4,3% σε ετήσια βάση, ενώ κατά την τρέχουσα χρήση, το υπόλοιπο των καταθέσεων των πελατών ανέρχεται σε περίπου 3,01 δισ. ευρώ, αντανακλώντας τις θετικές προοπτικές που επικρατούν στο εγχώριο περιβάλλον.

Η αύξηση των καταθέσεων αντανακλά εισροές, κυρίως από ιδιώτες, ύψους 86 εκατ. ευρώ και από επιχειρήσεις ύψους 85,2 εκατ. ευρώ επιμετρούμενες σε ετήσια βάση.

Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως ανήλθαν σε 1.096 εκατ. ευρώ, ενώ οι προθεσμιακές καταθέσεις σε 1.814 εκατ. ευρώ.

Δήλωση διοίκησης

Το 2021 η Attica Bank ολοκλήρωσε επιτυχώς τόσο την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 240 εκατ. ευρώ, όσο και τη βελτίωση των βασικών της κεφαλαιακών δεικτών και δεικτών ρευστότητας. Το 2022 αναμένεται να αποτελέσει έτος ορόσημο στη μέχρι τώρα πορεία της καθώς, με βάση τη συμφωνία των βασικών μετόχων της ΤΜΕΔΕ, Rinoa-Ellington Solutions SA και ΤΧΣ για την περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυση και την πορεία ιδιωτικοποίησή της, η Attica Bank θέτει τις βάσεις για την επίτευξη των στρατηγικών επιχειρηματικών στόχων της περιόδου 2022-2024, οι οποίοι θα συμβάλλουν καταλυτικά στο βιώσιμο μετασχηματισμό και στην ανάπτυξή της. Σε αυτό το πλαίσιο διευκολύνεται να εστιάσει σε αμιγώς τραπεζικές εργασίες, στην ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης επιχειρήσεων και νοικοκυριών και συνεπακόλουθα στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς, η Attica Bank, έθεσε στο επίκεντρο του σχεδιασμού της, τον εκσυγχρονισμό της σε βασικούς τομείς όπως τη βελτίωση και αναβάθμιση των υποδομών πληροφορικής, τον ψηφιακό μετασχηματισμό για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών. Η σύναψη στρατηγικών συμμαχιών με εταιρείες αναγνωρισμένου κύρους στο πλαίσιο βελτιστοποίησης των εσωτερικών υποδομών της Τράπεζας και της δημιουργίας ενός πλαισίου αναδιάρθρωσης, θα βοηθήσει την Τράπεζα να διαδραματίσει τα επόμενα χρόνια σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας.

Για τη χρήση που έληξε, οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις ανήλθαν σε 361 εκατ. ευρώ οι οποίες ενίσχυσαν και τα έσοδα από προμήθειες. Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα από προμήθειες παρουσιάζουν αξιοσημείωτη αύξηση κατά 69% σε ετήσια βάση (συμπεριλαμβανόμενων μη επαναλαμβανόμενων εσόδων από προμήθειες ύψους 5,5 εκατ. ευρώ) με τη μεγαλύτερη βελτίωση να επιτυγχάνεται, μέσω της αύξησης των εσόδων/προμηθειών από χορηγήσεις, ύψους 55%, ενώ παράλληλα το κόστος χρηματοδότησης των εργασιών της τράπεζας συνέχισε την πτωτική του πορεία και κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2021. Επιπρόσθετα, η τράπεζα συνέχισε να βελτιώνει τη ρευστότητά της, η οποία παρουσιάζει περαιτέρω βελτίωση, κυρίως λόγω της αύξησης των υπολοίπων των καταθέσεων των πελατών της, σε ετήσια βάση, κατά 4,3%.

Κατά τους πρώτους μήνες του 2022, η τράπεζα σχεδίασε πρόσθετες ενέργειες με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των εποπτικών της κεφαλαίων. Πιο συγκεκριμένα, η διοίκηση της τράπεζας αποφάσισε την πώληση της δραστηριότητας POS, καθώς και την ενεργητική αξιοποίηση των επενδυτικών ακινήτων της. Παράλληλα, βασικός στόχος της τράπεζας παραμένει η περαιτέρω ενίσχυση των εσόδων της καθώς και η μείωση του κόστους βάσης προκειμένου η Attica Bank να επιστρέψει άμεσα σε οργανική κερδοφορία.

Παράλληλα, τον Απρίλιο του 2022, η διοίκηση της τράπεζας έλαβε επιστολή από τους βασικούς μετόχους ΤΜΕΔΕ, Rinoa Ltd – Ellington Solutions SA και ΤΧΣ, από την οποία προκύπτει, στη βάση της μεταξύ τους συμφωνίας, η πρόθεση τους, για δεύτερη επένδυση στο πλαίσιο της κάλυψης τυχόν ζημιών αναφορικά με την αποκατάσταση των κεφαλαιακών δεικτών, καθώς την κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας προκειμένου να υλοποιήσει το αναπτυξιακό της πρόγραμμα στη βάση του στρατηγικού επιχειρησιακού της σχεδίου που, μεταξύ, άλλων προβλέπει, και τη μείωση των ΜΕΑ σε μονοψήφιο ποσοστό.

Το 2022 με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των τιτλοποιήσεων και την υλοποίηση των επιμέρους ενεργειών της συμφωνίας των βασικών μετόχων, θα αποτελέσει έτος ορόσημο για την Attica Bank. Με τον τρόπο αυτό, θα επιτευχθεί και η εξυγίανση του Ισολογισμού και θα απελευθερωθούν εποπτικά κεφάλαια, τα οποία θα διοχετευτούν για την ανάπτυξη των εργασιών της τράπεζας και τη σημαντική αύξηση του δανειακού της χαρτοφυλακίου.

Επιπρόσθετα, για το 2022,σημειώνεται ότι οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας εμφανίζονται ελκυστικές, παρά την όξυνση της διεθνούς ενεργειακής κρίσης, την αύξηση του πληθωρισμού και την ενίσχυση των γεωπολιτικών εντάσεων ως απόρροια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αλλά και των παγκόσμιων συνθηκών προσφοράς και ζήτησης. Μολονότι το εύρος των επιπτώσεων της γεωπολιτικής αναταραχής στην εγχώρια οικονομία δεν μπορεί να εκτιμηθεί ακριβώς, η χώρα αναμένεται να σημειώσει σημαντική ανάπτυξη τα επόμενα έτη, επωφελούμενη και από την πρόσβαση στα κεφάλαια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

You may also like

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Οικονομία